Ano ang mga epekto sa pag-inum ng mga pampalaglag na tabletas?

Ang pinakakaraniwang di-kanais-nais na mga epekto ng misprostol at mifepristone na mga tabletas na ginagamit para sa pagpapalaglag [1] ay pananakit (pamumulikat ng matris) at pagdurugo sa pwerta, kahit na ito ay ang nilalayon na mga epekto ng mga medikasyon. Ang ibang posibleng mga di kanais nais na mga epekto ay [2]: paglalagnat, panginginig, nasusuka, pagsusuka, pagtatae

[1] Planned Parenthood. What can I expect after I take the abortion pill? Retrieved from: https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/the-abortion-pill/what-can-i-expect-after-i-take-the-abortion-pill

[2] Gynuity. Providing medical abortion in low-resource settings An Introductory Guidebook. Second Edition. 2009. Retrieved from: https://gynuity.org/assets/resources/clinguide_maguide2nd_edition_en.pdf

Before an abortion with pills

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.