Ako ay nadayagnos na nakunan. Maaari ko bang gamitin ang mga pampalaglag na tabletas?

Ang nakunan [1] ay isang dayagnosis ng isang pagbubuntis na natural na nagwakas sa kanyang sarili. Maraming ibang mga karaniwang katawagan para sa nakunan kabilang ang (ngunit hindi limitado sa): muntikan na pagpapalaglag, tuloy-tuloy na pagpapalaglag, patay na bata, walang bata na pagbubuntis, at hindi-buhay na pagbubuntis.

kung ikaw ay nadayagnos na nakunan (o alinman sa itaas), ikaw ay may iilang mga opsyon kabilang ang: hayaan na ang iyong katawan ang tumugon sa sarili nito na nakunan at maghintay sa pagdurugo at pamumulikat, kaya natatanggal mula sa matris ang nakunan, o magkaroon ng aspiration na pamamaraan na isasagawa ng isang propesyonal para matanggal mula sa matris ang nakunan. Kung iyong pinili ay ang paggamit ng mga pampalaglag na tabletas, ang mga rekomendasyon para sa medikasyon na gagamitin ay magkatulad.

[1] WebMd. Abortion Pill Effective, Safe After Miscarriage. 2005. Retrieved from: https://www.webmd.com/baby/news/20050824/abortion-pill-effective-safe-after-miscarriage

Before an abortion with pills

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.