Patakaran sa Pribasiya

1. Background

Nauunawaan at pinahahalagahan ng safe2choose ang pribasiya ng bawat isa na bumibisita sa Aming Website at mangongolekta at gagamit lamang ng impormasyon sa mga pamamamaraang magagamit mo at tumutugma sa iyong mga karapatan at obligasyon sa ilalim ng batas.

Ang Patakarang ito ay sumasakop sa anuman at lahat ng datos na nakokolekta namin mula sa iyong paggamit ng Aming Website. Mangyaring maingat na basahin itong Patakaran sa Pribasiya at siguraduhing nauunawaan ito. Ang iyong pagtanggap sa Aming Patakaran sa Pribasiya ay itinuturing na naganap sa iyong unang paggamit ng aming Website. Kung hindi mo tinatanggap at inaayunan itong Patakaran sa Pribasiya, mangyaring kagyat na tumigil sa paggamit ng Aming Website.

2. Sinasakop ng patakarang ito

Ang Patakaran sa Pribasiyang ito ay tumutukoy sa iyong paggamit ng Aming Website. Hindi ito sumasakop sa anumang mga website na naka-link sa Aming Website (maging kami ang nagbigay ng link o mga ibinahagi ng ibang mga gumagamit). Wala kaming kontrol kung paano ang iyong datos ay kinokolekta, iniimbak, o ginagamit ng ibang mga website at aming pinapayuhan ka na suriin ang mga patakaran sa pribasiya ng mga naturang website bago magbigay ng anumang datos sa kanila.

3. Mga Datos na Aming Kinokolekta

May mga datos na awtomatikong kinokolekta ng Aming Website, at may ibang datos naman na kokolektahin lamang kung boluntaryo mong isumite ito at pahintulutan kaming gamitin ito para sa online na pag-uusap at pagpapayo ng aming itinakdang mga tagapayo at piniling lupon ng mga medikal na tagaserbisyo at mga doktor. Depende sa paggamit mo ng Aming Website, maaari naming gamitin ang ilan o lahat sa mga sumusunod na datos:

Nakasaad sa ibaba ang mga datos na awtomatiko naming kinokolekta

 1. IP address (awtomatikong kinokolekta)
 2. Tipo at bersyon ng Web browser (awtomatikong kinokolekta)
 3. Operating system (awtomatikong kinokolekta)
 4. Listahan ng URLs na nagsisimula sa pinagsimulang Website, ang iyong ginawa sa Aming Website (awtomatikong kinokolekta)

Mula sa “Online na Pag-uusap & Serbisyong Pagpapayo”, kinokolekta namin ang mga sumusunod na datos

 • Anu-ano ang mga personal na datos na aming hinihingi?
  1. Pangalan, Email at Impormasyon para makontak ka
  2. Medikal na kasaysayan
  3. Vital Records
  4. Bansa, Probinsya, Lungsod at Edad (susunod)
 • Bakit namin nais ang iyong personal na datos?
  • Upang makapagbigay ng online na serbisyong pagpapayo.
 • Maaari bang bawiin mo ang iyong permiso?

4. Paano Namin Ginagamit ang Iyong mga Datos?

 1. Ang lahat ng personal na datos ay ligtas na iniimbak ayon sa EU General Data Protection Regulation (GDPR). Ginagamit namin ang iyong mga datos upang mabigyan ka ng pinakamahusay na posibleng serbisyo. Kasama na rito ang:
  1. Pagbibigay at pamamahala ng iyong pagpunta sa Aming Website
  2. Pagsasaayos na maging personal at angkop ang iyong karanasan sa aming Website
  3. Pagbibigay sa iyo ng aming mga serbisyong pagpapayo
  4. Pagtugon sa mga komunikasyong galing sa iyo
  5. Pagsusuri ng iyong gamit ng Aming Website [at pangangalap ng feedback] upang maipagpatuloy naming mapaunlad ang Aming Website at ang iyong karanasan sa paggamit nito
 2. Sa ilang kaso, ang pangunguha ng mga datos ay maaaring ayon sa batas o rekisito sa kontrata.
 3. Sa pamamagitan ng iyong hayag na permiso at kung saan pinapahintulutan ng batas, maaari rin naming gamitin ang iyong mga datos para sa layuning pagsasaliksik na kasama ang pagkontak sa iyo sa pamamagitan ng email. Gagawin namin ang lahat ng makatwirang hakbang upang matiyak na napapangalagaan ang iyong mga karapatan at sumusunod kami sa aming mga obligasyon sa ilalim ng GDPR at iba pang naaayong mga mahahalagang batas
 4. Sa ilalim ng GDPR, titiyakin naming ang iyong mga personal na datos ay napoproseso nang ayon sa batas, matapat, at malinaw, nang hindi naiisaalang-alang ang iyong mga karapatan. Ipoproseso lamang namin ang iyong mga personal na datos kung mayroong kahit isang angkop sa mga sumusunod na batayan:
  1. Nagbigay ka ng pahintulot na iproseso ang iyong personal na datos para sa isa o higit pang tiyak na layunin;
  2. Kailangan ang pagproseso para sa pagtugon sa isang ligal na obligasyon na kung saan kami ay napapailalim;
  3. Kailangan ang pagproseso upang protektahan ang mahalagang interest mo o nang iba pang natural na tao;

5. Paano at Saan Namin Iniimbak ang Iyong Datos?

 1. Magkagayunman, pinapanatili namin ang pangkalahatang datos maliban lamang kung ang gumagamit ay partikular na humiling na tanggalin ito. Sa anumang pangyayari, maglulunsad kami ng taunang pagsusuri upang matiyak kung kailangan naming panatilihin ang iyong datos. Buburahin namin ang iyong datos kung hindi na namin ito kakailanganin ayon sa mga pamantayan ng aming Polisiya.
 2. Ang ilan o lahat ng iyong datos ay maaaring maimbak o malipat sa labas ng European Economic Area (“ang EEA”) (Ang EEA ay binubuo ng lahat ng kasaping estado ng EU, kabilang ang Norway, Iceland at Liechtenstein). Itinuturing na tinatanggap at inaayunan mo ito sa pamamagitan ng paggamit ng Aming Website at pagbibigay ng impormasyon sa amin. Kung hindi namin maimbak o malipat ang iyong datos sa labas ng EEA, gagawin namin ang lahat ng nararapat na hakbangin upang matiyak na ang iyong datos ay ligtas at seguradong napapamahalaan na tulad nang kung ito ay nasa loob ng EEA at sa ilalim ng GDPR. Kasama sa mga naturang hakbangin, pero hindi limitado sa paggamit ng mga ligal na umiiral na terminong kontraktwal sa pagitan namin at sinumang ikatlong partido na aming kaugnay. Ang mga pananggalang gagamitin ay:
  1. Ang Datos ay maingat na inililipat sa pamamagitan ng SSL encrypted protokol,
  2. Ang datos ay ligtas na naiimbak sa encrypted SSLlabs A/A+ rated TLS transport servers na makikita sa Canada
 3. Sa kabila ng mga pag-iingat na mga hakbanging ginagawa namin, mahalagang maalala na ang paglilipat ng mga datos sa Internet ay maaaring hindi lubusang ligtas at ikaw ay pinapayuhan na kumuha ng angkop na pag-iingat kung magpapadala ng datos sa amin sa pamamagitan ng Internet.

6. Ibinabahagi ba Namin ang Iyong Datos?

  1. Maaari naming ibahagi ang iyong datos sa aming holding organization at sa mga subsidiaries nito.
  2. Maaari kaming kumontrata ng mga ikatlong partido upang magibgay sa iyo ng mahusay na serbisyo. Maaaring kasama rito ang mga search engine facilities, Google analytics, advertising and marketing, survey, on line chat tool, atbp. Sa ilang mga kaso, ang mga ikatlong partidong ay maaaring mangailangan ng ilan o lahat ng iyong datos. Sa mga naturang layunin kung saan kailangan ang iyong datos, gagamitin namin ang iyong pagsang-ayon at gagawin namin ang lahat na angkop na hakbangin upang matiyak na ang iyong datos ay mapapangalagaan nang ligtas, segurado, at naaayon sa iyong mga karapatan, sa aming mga pananagutan, at sa mga pananagutan ng ikatlong partido ayon sa batas. May kasalukuyan kaming kontrata sa:
Pangalan ng Partido: Layunin Naibunyag na Datos
Google Analytics Kumuha ng istadistika tungkol sa epekto at sa madla Ang Google ay may buong pahina para sa ganyang detalye: https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en
Zendesk Magbigay ng mabilis at kagyat na pagpapayo Email, Pangalan at lahat ng mensahe sa pagitan ng gumagamit at ng tagapayo
 1. Maaari kaming magtala ng mga istadistika tungkol sa gamit ng Aming Website kabilang na ang datos sa trapik, porma ng paggamit at iba pang impormasyon. Lahat ng kaugnay na datos ay hindi ibubunyag ang pangalan at hindi isasama ang anumang personal na impormasyong makakatukoy sa tao. Sa pana-panahon ay maaari naming ibahagi ang naturang datos sa mga ikatlong partido. Ang mga datos ay maaaring ibahagi at gamitin sa loob lamang ng pinahihintulutan ng batas.
 2. Sa ilang tiyak na pagkakataon, maaari kaming ligal na utusan na magbahagi ng ilang datos na aming pinanghahawakan, na maaaring kasama ang iyong personal na impormasyon, halimbawa, kung kami ay makasama sa isang ligal na pamamaraan, kung saan kami ay susunod sa mga pangangailangan ng lehislatora, utos ng korte, o ng isang awtoridad ng pamahalaan. Hindi namin kailangang humingi ng karagdagang pahintulot mula sa iyo upang ibahagi ang iyong datos sa mga naturang pagkakataon at kami ay susunod sa mga ligal na kahilingan sa amin.

7. Seguridad

Gumagamit kami ng mga angkop na teknikal at mga pamantayan sa pamamaraan at proseso upang matiyak ang pagiging kompidensyal ng mga personal na impormasyon ng mga gumagamit. Lahat ay ginagawa ng aming mga kawani, ahente at associates nang ayon sa kanilang makatwirang kontrol upang mapangalagaan ang iyong impormasyon.

Alinman sa aming mga empleyado o ahente higit sa lahat ang aming mga tagapayo at mga piniling panel ng medical practitioners at doktor na nagbibigay suportang pagpapayo na maaaring magkaroon ng daan o nagpapanatili ng mga sensitibong personal na impormasyon, ay pumasok sa mga kasunduan sa confidentiality upang matiyak ang pribasiya ng naturang impormasyon ng mga guagamit bago pa sa pagbabahagi ng naturang impormasyon. Sa loob, ang daan sa lahat ng impormasyon ng mga gumagamit ay limitado lamang sa mga kailangang gumamit nito upang magampanan nila ang kanilang tungkulin at mayroon na silang kasunduan sa confidentiality.

8. Paano Mo Mapapamahalaan ang Iyong Datos?

Kapag magsusumite ka ng impormasyon sa pamamagitan ng Aming Website, maaari kang bigyan ng mga opsyon upang limitahan ang gamit namin ng iyong datos. Layunin naming bigyan ka ng malakas na kontrol sa paggamit namin ng iyong datos.

9. Karapatang Pigilan o Bawiin ang Impormasyon

Maaari mong puntahan ang ilang lugar sa Aming Website nang hindi nagbibigay ng anumang datos. Gayunpaman, upang magamit ang lahat ng bahagi at gawaing magagamit sa Aming Website, maaaari ka naming kailanganing magsumite o magbigay-permiso sa pagkolekta ng ilang tiyak na datos.

Maaari mong bawiin ang iyong pahintulot sa amin na gamitin ang iyong personal na datos sa anumang oras sa pamamagitan ng pagkontak sa amin gamit ang mga nakatakdang detalye at aming buburahin ang iyong datos mula sa Aming mga sistema. Gayunpaman, iyong kinikilala na maaari nitong malimitahan ang aming kakayahang magbigay sa iyo ng pinakamahusay na posibleng serbisyong pagpapayo.

10. Paano Mo Makukuha ang Iyong Datos?

Mayroon kang ligal na karapatan na humingi ng kopya ng anumang personal mong datos na aming hinahawakan. Mangyaring umugnay sa Amin para sa mas maraming detalye sa privacy@safe2choose.org

11. Gumagamit ba kami ng Cookies?

Ang Aming Website ay hindi naglalagay o gumagamit ng Cookies sa iyong kompyuter o device. Para sa iyong seguridad at pribasiya, maingat naming pinili na huwag gumamit ng mga Cookies upang matiyak na ang iyong pribasiya at napapangalagaan at iginagalang sa lahat ng oras.

Gayunpaman, gumagamit ang Aming Website ng mga analytics services na ibinibigay ng Google Analytics upang kumuha at magsuri ng istadistika sa paggamit, upang mahusay naming maunawaan kung paano ginagamit ng mga tao ang Aming Website. Ang aming paggamit sa kanila ay hindi naglalabas ng anumang panganib sa iyong pribasiya o sa iyong ligtas na paggamit ng Aming Website, bagkus mas patuloy naming napapaunlad ang Aming Website.

12. Mga Kaugnay na mga Website

Ang Website na ito ay maaaring magkaroon ng mga ugnay sa iba pang mga website. Mangyaring maging mulat lamang na wala kaming pananagutan sa mga gawain sa pribasiya ng mga naturang ibang website. Hinihikayat namin ang mga gumagamit na maging maalam kapag umalis sa Website na ito at basahin ang mga pahayag sa pribasiya ng bawat website na kanilang binibisita na nangongolekta ng mga personal na impormasyon. Bagamat maingat naming pinipili ang mga websites na aming inuugnayan, ang Paunawa sa Pribasiyang ito ay sumasakop lamang sa impormasyong kinolekta sa aming sarling Website.

13. Makikipag-ugnay sa Amin

Kung mayroon kang mga katanungayon tungkol sa Aming Website os sa Patakaran sa Pribasiyang ito, mangyaring makipag-unay sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa f you have any questions about Our Website or this Privacy Policy, please contact us by email at privacy@safe2choose.org. Mangyaring tiyaking ang iyong katanungan ay malinaw, lalo na kung ito ay kahilingan sa impormasyon tungkol sa datos tungkol sa iyo na aming hinahawakan.

14. Mga pagbabago sa Aming Patakaran sa Pribasiya

Maaari naming panaka-nakang baguhin ang Patakaran sa Pribasiyang ito ayon sa aming pangangailangan, o kung iniaatas ng batas. Anumang pagbabago ay kagyat na ilalagay sa aming Website at itinuturing na tinatangap mo ang mga tuntunin ng Patakaran sa Pribasiya sa una mong paggamit ng Aming Website pagkatapos ng mga pagbabago. Iminumungkahi namin na regular mong suriin ang pahinang ito para makasunod sa mga pagbabago.