Mga Tuntunin at Batayan

Pangkalahataan

Ang safe2choose (www.safe2choose.org) ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng Website na ito. Ang dokumentong ito ay namamahala sa iyong kaugnayan sa www.safe2choseorg at tagapagbigay ng serbisyo doon (“Website”). Ang pag-akses sa at paggamit ng Website na ito at ang impormasyon –mga imahe, teksto at bidyo, at serbisyo kabilang ang pagpapayo at Online na Konsulta na magagamit sa pamamagitan ng Website na ito (sa pangkalahatan, ang “Serbisyo ng Pagpapayo/ Mga Serbisyo) ay napapailalim sa mga sumusunod na tuntunin, kundisyon at paunawa (ang “Mga Tuntunin ng Serbisyo”).

Sa pamamagitan ng paggamit ng Mga Serbisyo sa Pagpapayo sa Website na ito o sa pamamagitan ng Website na ito, sumasang-ayon ka sa lahat ng Mga Tuntunin ng Serbisyo, na maaaring ma-update namin mula sa oras-oras. Dapat mong regular na suriin ang pahinang ito upang mapansin ang anumang mga pagbabago na maaaring ginawa namin sa Mga Tuntunin ng Serbisyo. Maaaring hindi posible para sa amin na bigyan ka ng paunang abiso sa anumang mga pagbabago na ginawa sa Website o sa Mga Tuntunin ng Serbisyo nito.

Taglay namin ang karapatang bawiin o baguhin ang Mga Serbisyo nang walang abiso. Hindi kami mananagot kung sa anumang kadahilanan ay hindi magamit ang Website na ito sa anumang oras o panahon. Paminsan-minsan, maaari naming higpitan ang paggamit sa ilang bahagi o sa buong Website na ito.

Ang Website na ito ay maaaring maglaman ng mga link sa iba pang mga website (ang “Mga Naka-link na Site”), na hindi pinapatakbo ng Website na ito. Ang Website na ito ay walang kontrol sa mga Naka-link na Site at hindi tumatanggap ng responsibilidad para sa kanila o para sa anumang pagkawala o pinsala na maaaring lumitaw mula sa iyong paggamit sa kanila. Ang iyong paggamit ng Mga Kaugnay na Site ay sumasailalim sa mga tuntunin ng paggamit at serbisyo na nilalaman sa loob ng bawat naturang site.

Patakaran sa Pribasiya

Ang aming patakaran sa pribasiya, na nagtatakda kung paano namin gagamit ang iyong impormasyon, ay matatagpuan sa https://safe2choose.org/tl/privacy-policy. Sa pamamagitan ng paggamit ng Website na ito, iyong pinahihintulutan ang pagpoprosesong ng iyong personal na impormasyon na inilarawan dito at ginagarantiyahan na ang lahat ng impormasyong ibinigay mo ay tama.

Mga Tagapayo at Serbisyong Pagpapayo

Pinapayagan ka ng website na makipag-usap sa mga tagapayo, konsultant, piling medikal na manggagamot at doktor o sinumang taong kwalipikadong magbigay ng Mga Serbisyo (pangkalahatan na “tagapayo”) para sa hangaring makakuha ng pagpapayo, impormasyon at payo tungkol sa medikal na pagpapalaglag. Mangyaring maabisuhan na ang mga serbisyo sa Pagpapayo ay hindi bumubuo ng propesyonal na payo sa medikal o propesyonal na serbisyong medikal at hindi dapat palitan para sa nasabing payo o serbisyo sa pamamagitan ng rehistradong medikal na pagsasanay.

Ang Website na ito ay hindi inilaan para sa diagnosis, reseta ng mga gamot o paggamot na maaaring angkop para sa iyo, at dapat mong balewalain ang anumang naturang payo na naibigay sa pamamagitan ng Website.

Ang Mga Serbisyo sa Pagpapayo sa Website ay suplemento lamang sa isang harapan na konsulta sa isang rehistradong / lisensyadong kwalipikadong mangagawang medikal at ang Mga Serbisyo sa Pagpapayo ay hindi isang kahalili para sa isang harapan na pagsusuri at / o sesyon ng isang lisensyadong kwalipikadong medikal na doktor. Bukod dito, dapat kang humingi ng payo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang personal na appointment sa isang lisensyado at kwalipikadong manggagawang medikal sa lahat ng mga kaso bago magpatuloy sa medikal na pagpapalaglag o magpasya na pabor sa anumang iba pang mga pamamaraan ng pagpapalaglag. Ang Mga Serbisyo sa Pagpapayo ay nagbibigay lamang sa iyo ng impormasyon na magagamit sa publiko tungkol sa iba’t ibang mga pagpipilian ng medikal na pagpapalaglag at hindi nagbibigay ng anumang mga pananaw o rekomendasyon kung alin sa mga pamamaraang ito ang angkop para sa iyo.

Hindi mo dapat balewalain, iwasan, o antalahin ang pagkuha ng payo medikal mula sa iyong doktor o ibang kwalipikadong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, sa pamamagitan ng harapan na appointment, dahil sa impormasyon o payo na iyong natanggap sa pamamagitan namin.

Dapat kang sa lahat ng mga kaso kumunsulta sa mga nagpapatupad ng medikal upang magbigay ng payo medikal sa iyong lokal na hurisdiksyon bago sundin ang anumang paggamot sa paggamot o pagkuha ng anumang gamot.

Mga Pagbabawal

Hindi mo dapat gamitin sa maling paraan ang Website na ito. Hindi ka dapat: gumawa o manghikayat ng isang kriminal na paglabag; magpadala o mamahagi ng virus, trojan, worm, logic bomb o anumang ibang materyal na nakakasama, nakakapinsala sa teknolohiya, lumalabag sa tiwala, o sa anumang paraang nakakasakit o malaswa; iligal na pumasok sa anumang aspeto ng Serbisyo; sirain ang datos; maging sanhi ng pagkayamot sa iba pang gumagamit; lumabag sa mga karapatang pagmamay-ari ng sinuman; magpadala ng mga di-inaasahang patalastas o pampromosyong materyal, karaniwang tinatawag na “spam”; o subukang pakialaman ang pagganap o pag-andar ng anumang pasilidad sa kompyuter ng o nakuha sa pamamagitan ng Website na ito. Ang di-pagtupad sa probisyong ito ay bumubuo ng isang kriminal na paglabag at irereport ng www.safe2choose.org ang anumang naturang paglabag sa mga kinauukulan at ibubunyag ang iyong katauhan sa kanila.

Hindi kami mananagot sa anumang pagkawala o pinsala na dulot ng distributed denial-of-service attack, mga virus, o iba pang teknolohikal na mapanganib na materyal na maaring makahawa sa iyong kompyuter, programa, datos o iba pang pagmamay-ari dahil sa iyong paggamit sa Website na ito o sa iyong pag-download ng anumang materyal na naka-post dito, o sa anumang website na nakaugnay dito.

Intelektwal na Pagmamay-ari, Software at Nilalaman

Ang mga karapatan sa intelektwal na pagmamay-ari ng lahat ng software at nilalaman (kasama ang mga imaheng photographic) na ipinagagamit sa iyo mula o sa pamamagitan ng Website na ito ay nananatiling pagmamay-ari ng www.safe2choose.org o ng mga tagapaglisensya nito, at ito ay pinoprotektahan ng mga batas at kasunduan sa karapatang-kopya sa buong mundo. Ang mga naturang karapatan ay reserbado ng www.safe2choose.org at ng mga tagapaglisensya nito. Maaari kang mag-imbak, mag-print, at magpakita ng nilalamang ibinigay sa iyo para sa iyong personal na paggamit. Hindi ka pinahihintulutan na maglimbag, magbago, mamahagi o magparami, sa anumang porma, ng kahit anong nilalaman o mga kopya ng mga nilalamang ibinahagi sa iyo o kung saan lumilitaw sa Website na ito, o di kaya’y gamitin ang anumang naturang nilalaman na may kaugnayan sa negosyo o pangangalakal.

Mga Tuntunin at Batayan ng Online na Serbisyong Pagpapayo

Ang Serbisyo sa Pagpapayo ay isang online na serbisyong ibinibigay sa mga kababaihang isinasaalang-alang ang isang medikal na pagpapalaglag o merong mga katanungna tungkol sa medikal na pagpapalaglag. Ang Serbisyo sa Pagpapayo ay naaayon sa mga internasyunal na kasunduan sa karapatang pantao kung saan ang karapatang mabuhay, sa kalusugan, sa impormasyon, sa pagiging kumpidensyal, at sa benepisyo mula sa pag-unlad ng siyensya ay protektado. Ang mga sumusunod na batayan ay nakalapat sa aming Serbisyo sa Pagpapayo

 • Kami ay nagbibigay lamang ng impormasyon at kaalaman tungkol sa ligtas na pagpapalaglay ay hindi ito maituturing na isang alok na magtaguyod ng medikal na pagpapalaglag.
 • Ibabahagi mo ang iyong katanungan sa aming Online Counselor sa pamamagitan ng pagpuno ng form na kasama sa seksyong “Makipag-ugnay sa Amin” sa Website na ito.
 • Ang aming mga Tagapagpayo ay magbibigay ng angkop na impormasyon batay sa iyong kahilingan sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyo ng e-mail. Samakatuwid, obligado kang magbigay ng wastong e-mail address.
 • Ang Online na Serbisyong Pagpapayo ay hindi pamalit sa propesyunal na medikal na payo.
 • Hindi ka sisingilin sa iyong paggamit ng Online na Serbisyong Pagpapayo sa anumang oras.
 • Ang seksyong “Makipag-ugnay sa Amin at Live chat” ng Website na ito ay isang online Counseling and konsultasyong serbisyong iniaalok sa mga kababaihang humaharap sa di-kagustuhang pagbubuntis at malayang nagdesisyon na kailangan nila ng pagpapalaglag.
 • Ang pagkumpleto ng Online Consultation ay isang kailangang rekisito upang makakuha ng aming serbisyong pagpapapyo.
 • Ikaw ay responsable para sa iyong pag-unawa ng mga ligal na paghihigpit sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa medikal na pagpapalaglag sa bansang iyong tinitirahan. Ang www.safe2choose.org ay walang pananagutan para sa mga ligal na kahihinatnatan na iyong kakahrapin bunga ng iyong paggamit ng Serbisyong Pagpapayo na ibinibigay ng Website na ito.
 • Ikaw ay responsable sa pagbibigay ng tumpak at kumpletong impormasyon tungkol sa iyong kalusugan. Ang pagligta sa anumang impormasyon ay maaaring magbunga ng di-wastong pagpapayo o gabay. Ang www.safe2choose.org ay hindi mananagot para sa ma di-wastong pagpapayo o payo na maaaring magbunga ng usaping kalusugan sa iyo dahil sa pagkaligta o di-wastong impormasyong iyong ibinigay.
 • Upang makuha ang aming live chat and serbisyong pagpapayo, kailangan mong magbigay ng iyong tahasang pag-ayon sa pagkolekta at paggamit ng personal na impormasyon ayon sa mga tuntunin ng aming Patakaran sa Pribasiya at sumasailalim sa General Data Protection Regulation(GDPR) at iba pang mga mahahalaga at angkop na batas.
 • Ang aming mga piniling panel ng Medical Practitioner & doktor ay maaaring mabigyan ng daan sa impormasyong ibinigay mo upang mabigyan ka ng wastong pagpapayo tungkol sa medikal na pagpapalaglag.
 • Wala kaming kinakatawan o anumang garantiya na makakakita ka ng serbisyong pagpapayo na may-kaugnayan, kapaki-pakinabang, wasto, at kasiya-siya o angkop sa iyong mga pangangailangan.
 • Ikaw ay umaayon, nagpapatibay, at kumikilala na iyong nalalaman na ang pagpapayo at ang serbisyong pagpapayo ay hindi isang kumpletong pamalit para sa isang harapang eksaminasyon at/o sesyon ng isang lisensyado at kwalipikadong medikal na doktor. Dagdag pa, madiin naming iminumungkahi na iyong isasaalang-alang ang paghahanap ng payo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng appointment sa isang lisensyado at kwalipikadong medikal na doktor sakaling hindi ka makatanggap ng kasiya-siyang tugon. Mangyaring huwag ipagwalang-bahala, iwasan, o ipagliban ang pagkuha ng medikal na payo mula sa iyong doktor o ibang kwalipikadong healthcare counselor, sa pamamagitan ng harapang pakikipagkita, nang dahil sa impormasyon o payo na tinanggap mula sa amin.
 • Ang Website na ito ay hindi inilaan para sa dayagnosis, kasama na ang impormasyon tungkol sa mga gamot o paggamot na maaaring angkop sa iyo, at dapat na balewalain ang anumang payo na iyon kung nakuha mula sa website na ito.

Pagtanggi ng Pananagutan

Sa ilalim ng anumang sitwasyon ang Website ay hindi mananagot sa anumang uri ng pagkawala o pinsala, kabilang na ang personal na pinsala o pagkamatay, na nagreresulta mula sa paggamit ng sinuman sa Website na ito o sa Mga Serbisyo, anumang nilalaman na nai-post sa Website o ibinahagi ng aming mga tagapayo, o anumang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga gumagamit ng Website, online man o offline.

Pakikipag-ugnayan sa Website na ito

Maaari kang makipag-ugnayan sa aming bahay pahina, kung gagawin mo ito sa isang paraang patas at ligal at hindi makapipinsala sa aming reputasyon o samantalahin ito, ngunit hindi ka maaaring magtatag ng isang ugnayan sa paraan na kung saan nagmumungkahi ng anumang kaugnayan, pagsang-ayon o pag-endorso sa aming bahagi kung saan wala naman. Hindi ka maaaring magtatag ng isang ugnay mula sa anumang website na hindi mo pag-aari. Hindi dapat naka-frame ang Website na ito sa anumang ibang site, o di kaya ay lumikha ka ng ugnay sa anumang bahagi ng Website na ito maliban sa home page. Inilalaan namin ang karapatang bawiin ang permisong pag-uugnay nang walang abiso.

Pagtatanggi tungkol sa pagmamay-ari ng mga tatak-pangkalakal, mga larawan ng mga personalidad at karapatang-kopya ng ikatlong partido

Maliban kung saan malinaw na ipinahayag ang salungat, lahat ng tao (kabilang ang kanilang mga pangalan at larawan), ang mga ikatlong partido na mga tatak-pangkalakal at nilalaman, mga serbisyo at / o mga lokasyon na itinampok sa Website na ito ay walang kinalaman, kaugnayan, o kaanib sa Website at hindi ka dapat umaasa sa pagkakaroon ng ganoong koneksyon o ugnayan. Anumang mga tatak-pangkalakal/ngalan na itinampok sa Website na ito ay pag-aari ng may kanya-kanyang tatak-pangkalakal. Kung saan ang isang tatak-pangkalakal o ngalan ng tatak ay natukoy, ito ay ginagamit lamang upang ilarawan o tukuyin ang mga produkto at serbisyo at di kailanman ay isang pagpapatibay na ang naturang produkto o serbisyo ay itinataguyod ng o konektado sa Website.

Bayad-pinsala

Sumasang-ayon kang bayaran ang pinsala, ipagtanggol at pumusisyong di-mapapasama ang Website, mga direktor, opisyal, kawani, konsultant, ahente, at mga kaanib nito kasama ang mga Tagapayo, mula sa anuman at lahat na mga pahayag, pananagutan, pinsala at/o gastos ng lahat ng ikatlong partido (kabilang ang ngunit hindi limitado sa bayaring ligal) na nagmumula sa iyong paggamit ng Website na ito o sa iyong paglabag sa Mga Tuntunin ng Serbisyo.

Pagkakaiba-iba

Ang Website ay may karapatan sa ganap na pagpapasya sa anumang oras at nang walang abiso sa pagbabago, pag-aalis, at pag-iiba ng mga Serbisyo at/o ng anumang pahina sa Website na ito.

Ang Pagkawalang-bisa

Kung mayroon mang bahagi ng Mga Tuntunin (kabilang na ang anumang probisyon kung saan inaalis namin ang aming pananagutan sa iyo) ang pagpapatupad ng anumang ibang bahagi ng Mga Tuntunin ng Serbisyo ay hindi maaapektuhan. Lahat ng ibang pang mga sugnay ay mananatiling may ganap na bisa at epekto. Hangga’t maaari kung saan ang sugnay/parte ng sugnay o bahagi ng sugnay/parte ng sugnay ay maaaring alisin upang may bisa pa rin ang natitirang bahagi, ang sugnay ay dapat na ipakahulugan nang naayon. Bilang kahalili, sumasang-ayon ka na ang naturang sugnay ay maiwawasto at maunawaan sa isang paraan na malapit na kahawig sa orihinal na kahulugan ng sugnay/parte ng sugnay na pinahihintulutan ng batas.

Mga Reklamo

Mayroon kaming pamamaraan ng pangangasiwa ng mga reklamo, na aming ginagamit upang lutasin ang mga di-pagkakaunawaan sa una pa man ito lumitaw. Mangyaring ipaalam sa amin kung mayroon kayong reklamo o puna.

Pagpapaubaya

Kung nilalabag mo ang mga tuntuning ito at wala kaming ginagawang aksyon, karapat-dapat pa rin naming gamitin ang aming mga karapatan at mga remedyo sa anumang ibang sitwasyon kung saan nilalabag mo ang mga tuntuning ito.

Kabuuang Kasunduan

Ang mga Tuntunin sa Serbisyong nabanggit sa itaas ay naglalaman ng kabuuang kasunduan ng mga partido at hinahalinhinan nito ang anuman at lahat ng mga nauna at kaalinsabay na kasunduan sa pagitan mo at ng Website. Anumang pagpapaubaya ng anumang probisyon ng Tuntunin ng Serbisyo ay magiging mabisa lamang kung ito ay nakasulat at may lagda ng Direktor ng Website.