Ako ay may Rh negative na uri ng dugo. Mayroon bang problema rito?

Alinsunod sa mga rekomendasyon ng World Health Organization [1] sa ligtas na pagpapalaglag, ang Rh testing ay hindi kinakailangan para magpalaglag. Ang mga kababaihan na may Rh-negative na uri ng dugo ay karaniwang binibigyan ng Rh-immunoglobulin (rhogam) sa loob ng 72 oras ng pagpapalaglag, ngunit ipinapakita sa pag-aaral na hindi na ito kinakailangan. Kung ikaw ay nakatira sa isang lugar kung saan ang administrasyon ng Rh-immunoglobulin ay ang lokal na pamantayan ng pag-aalaga pagkatapos na makunan o surgical na pagpapalaglag, inirerekomenda na gawin mo rin ito pagkatapos ng medikal na pagpapalaglag [1] hanggang sa mapatunayan ng karagdagang pag-aaral. Tandaan, kung ikaw ay Rh-negative at naghahanap ng Rh-immunoglobulin pagkatapos inumin ang mga pampalaglag na tabletas, hindi mo kailangan na isiwalat na ikaw ay gumamit ng mga pampalaglag na tabletas dahil ang mga senyales at simtomas ay kapareho ng nakunan.

[1] WHO. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Second edition. 2012. Retrieved from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70914/?sequence=1

Before an abortion with pills

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.