Ano ang mangyayari kung ako ay gumamit ng mga pampalaglag na tabletas at ako ay hindi buntis?

Hindi inirerekomenda na gumamit ng mga pampalaglag na tabletas kung ikaw ay hindi buntis, ngunit kung ito ay nangyari maaari kang makaranas ng pamumulikat at pansamantalang mga di-kanais-nais na epekto. Pinapayo na magsagawa muna ng pregnancy test bago gamitin ang mga tabletas, dahil kung hindi ay mahirap na malaman kung ikaw ay hindi buntis, o ang mga tabletas ay talagang hindi gumana.

Before an abortion with pills

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.