Mayroon akong anemia, maaari ko bang inumin ang mga pampalaglag na tabletas?

Kung mayroon kang anemia na may kasalukuyang mga simtomas ng pakiramdam na magaan ang ulo, pagkahilo, pagkahimatay, pangangapos ng hininga o pagkapagod inirerekomenda na ikaw ay kumunsulta sa isang manggagamot bago pa gamitin ang mga pampalaglag na tabletas. Kung ang iyong anemia ay hindi symptomatic [1] at mainam na kontrolado, ayos lang na gamitin ang mga pampalaglag na tabletas.

[1] Gynuity. Providing medical abortion in low-resource settings An Introductory Guidebook. Second Edition. 2009. Retrieved from: https://gynuity.org/assets/resources/clinguide_maguide2nd_edition_en.pdf

Before an abortion with pills

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.