Ako ay nadayagnos na may ektopik na pagbubuntis, maaari ko bang gamitin ang mga pampalaglag na tabletas?

Kung ikaw ay nadayagnos na may ektopik na pagbubuntis [1], ipinapayo na maghanap ng medikal na atensyon para sa karagdagang pangangalaga. Ang mga pampalaglag na tabletas ay hindi lulutas sa isang ektopik na pagbubuntis, at ang patubo ng ektopik na pagbubuntis ay mapanganib.

Gynuity. Providing medical abortion in low-resource settings An Introductory Guidebook. Second Edition. 2009. Retrieved from: https://gynuity.org/assets/resources/clinguide_maguide2nd_edition_en.pdf

Before an abortion with pills

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.