Ako ay nadayagnos na nakunan. Maaari ko bang gamitin ang mga pampalaglag na tabletas?

Ang nakunan [1] ay isang dayagnosis ng isang pagbubuntis na natural na nagwakas sa kanyang sarili. Maraming ibang mga karaniwang katawagan para sa nakunan kabilang ang (ngunit hindi limitado sa): muntikan na pagpapalaglag, tuloy-tuloy na pagpapalaglag, patay na bata, walang bata na pagbubuntis, at hindi-buhay na pagbubuntis.

kung ikaw ay nadayagnos na nakunan (o alinman sa itaas), ikaw ay may iilang mga opsyon kabilang ang: hayaan na ang iyong katawan ang tumugon sa sarili nito na nakunan at maghintay sa pagdurugo at pamumulikat, kaya natatanggal mula sa matris ang nakunan, o magkaroon ng aspiration na pamamaraan na isasagawa ng isang propesyonal para matanggal mula sa matris ang nakunan. Kung iyong pinili ay ang paggamit ng mga pampalaglag na tabletas, ang mga rekomendasyon para sa medikasyon na gagamitin ay magkatulad.


Mga Pinagkuhanan

[1] WebMd. Abortion Pill Effective, Safe After Miscarriage. 2005. Retrieved from: https://www.webmd.com/baby/news/20050824/abortion-pill-effective-safe-after-miscarriage

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.

We are staying available to support you with your abortion during COVID-19.

We are closely monitoring the situation of coronavirus globally and will keep updating our information and services.

We advise our readers to:

  1. Read our latest blog post on abortion and COVID-19
  2. Follow WHO safety guidelines on COVID-19
  3. Contact our counselors