Ano ang mga hindi ligtas na pamamaraan ng pagpapalaglag?

Ang mga hindi ligtas na pamamaraan ng pagpapalaglag [1] ay alinmang pamamaraan na hindi kabilang ang paggamit ng mga pampalaglag na tabletas na may nakabatay-sa-ebidensya na mga tagubilin, o probisyon ng isang surgical na pagpapalaglag na pamamaraan na ginawa ng isang dalubhasa na sinanay sa pagpapalaglag.

[1] WHO. Preventing unsafe abortion. 2019. Retrieved from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.