Ano ang kaibahan sa pagitan ng morning-after na tabletas at ng pampalaglag na tabletas?

Ang morning-after na tabletas [1] (levonorgestrel, ulipristal) ay isang anyo ng emergency na kontrasepsyon na maaaring gamitin para maiwasan ang pagbubuntis na mangyari pagkatapos ng hindi protektado na pakikipagtalik. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa obulasyon (paglabas ng itlog ng babae) o sa pamamagitan ng pagpigil sa itlog ng babae mula sa pagtatagpo sa semilya. Ang pampalaglag na tabletas ay hindi magkatulad dahil ito ay nagwawakas sa isang pagbubuntis na nabuo na.

[1] Find My Method. Emergency contraception. Retrieved from: https://findmymethod.org/findmethod/emergency-contraception/

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.