Ano ang kaibahan sa pagitan ng morning-after na tabletas at ng pampalaglag na tabletas?

Ang morning-after na tabletas [1] (levonorgestrel, ulipristal) ay isang anyo ng emergency na kontrasepsyon na maaaring gamitin para maiwasan ang pagbubuntis na mangyari pagkatapos ng hindi protektado na pakikipagtalik. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa obulasyon (paglabas ng itlog ng babae) o sa pamamagitan ng pagpigil sa itlog ng babae mula sa pagtatagpo sa semilya. Ang pampalaglag na tabletas ay hindi magkatulad dahil ito ay nagwawakas sa isang pagbubuntis na nabuo na.


Mga Pinagkuhanans

[1] Find My Method. Emergency contraception. Retrieved from: https://findmymethod.org/findmethod/emergency-contraception/

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.

We are staying available to support you with your abortion during COVID-19.

We are closely monitoring the situation of coronavirus globally and will keep updating our information and services.

We advise our readers to:

  1. Read our latest blog post on abortion and COVID-19
  2. Follow WHO safety guidelines on COVID-19
  3. Contact our counselors