Unwanted kit

Unwanted-Kit yemu kwezo empeke ezijjamu olubuto mu Buyindi. Ejilamu ebika bibili ebyobuweke-Mifepristone ne Misoprostol. Okumanya Unwanted-kit bwekola, ebeeyi, ekipimo, nawokukasanga, tusubila okusoma bino kija kukuyamba. Bwoba olina ebilala ebibuuzo. Tukilila ababudabuda baffe ku yimeyilu oba okunyumyamu.

Unwanted-kit kyekyi?

Unwanted-Kit egyilamu empeke bili- Mifepristone ne Misoprostol-ekozesebwa okujjamu olubuto mpaka ku sabiiti 13. Mifepristone eziyiza ekilungo ekikuma olubuto okukula ate Misoprostol egonza omumwa gwanabana ne nabana okwekwata okufulumya olubuto. Ekolebwa Mankind Pharma Ltd. [1]

packaging of unwanted kit abortion pills

Photo credit: Unwanted Kit. https://www.1mg.com/

unwanted kit pills

Photo credit: unwanted kit https://www.amazon.in/

blister pack of unwanted kit abortion pills

Photo credit: unwanted kit https://www.amazon.in/

Unwanted-Kit egyamu etya olubuto?

Unwanted-Kit elina ebika bibili: Mifepristone ne Misoprostol.

Mifepristone Eno eziyiza ekilungo kya progestrone ekuma olubuto. Kino kiletela olubuto okulekelawo kukula nekiletela nabana okwekwata nomumwa gwanabana okugonda nokugaziwa. Kino kitandika okukola mu sawa 24-48 nga omaze okukamila. [2]

Misoprostol egonza negaziwa omumwa gwa nabana, nekiletela nenabana okwekwata okufulumya olubuto. Kino kibelawo musawa emu eyokukakozesa naye kiyinza okusukamu. [2]

Ekipimo kya Unwanted-Kit kyekyi?

Unwanted-Kit ejila mu akaweke kamu aka mifepristone (200mg) nobuweke buna obwa misoprostol (200mcg okukoma ku 800mcg). Ekipimo ekikilizibwa kisinzila ku banga lyolubuto.

Ekipimo kya Unwanted-Kit kyekyi kulubuto wansi wesabiiti 6?

Kumbuto ezili wansi wesabiiti mukaga, ekipimo kya Unwanted-Kit kili akaweke kamu aka Mifepristone (200mg) nobuweke buna oba Misoprostol (okukoma ku 800mcg). Mu busile ebimu wetaga obuweke buna (1600mcg) okubukozesa. [3]

Ekipimo kya Unwanted-Kit kyekyi kulubuto wansi wesabiiti 9?

Kumbuto ezili wansi wesabiiti mwenda, ekipimo kya Unwanted-Kit kili akaweke kamu aka Mifepristone (200mg) nobuweke buna oba Misoprostol (okukoma ku 800mcg). Mu busile ebimu wetaga obuweke buna (1600mcg) okubukozesa. [3]

Ekipimo kya Unwanted-Kit kyekyi kulubuto makati wesabiiti 9 ne 13?

Ku lubuto oluli wakati we sabiiti 9-13, osobola okukozesa akaweke kamu aka mifepristone (200mcg) nomubweke munana obwa Misoprostol (1600mcg), bwoba tosobola kufuna obuweke munana obwa misoprostol, tukilila ababudabuda baffe. [4], [5]

Ebeeyi ya Unwanted-Kit eli kyi?

Ebeyi ya Unwanted-Kit eli wansi naye esinzilila ku kifo kyolimu. mawanga agenjawulo galin amateeka agakwata kukujjamu olubuto ela kino kikosa ebeyi ya kit. Mu Buyindi, unwanted-kit eli makati ga Rs 386- Rs 400. [1]

Okukozesa Unwanted-Kit

safe2choose ekulagilila engeli

Mukusoka, mila empeke 1 eya Mifepristone (200mg) na mazzi.Singa epeke ojisesema mudakika 30 oluvanyuma lwokugimira, etebelezebwa obutakola ela otekedwa okumila empeke endala.

Lindako essawa 24-48 oluvanyuma lwo kumila empeke ya Mifeprisone,

Teka empeke 4 eza Misoprostol wansi wolulimi, linda edakiika asatu ziyingile mumubili, oluvanyuma, ebisikalidde bimile namazi. [1], [2] Doozi eyokubili, kozesa empeke nya nga endagilo bwelagila, kikole oluvanyuma lwesawa satu nga okozeseza doozi esoka.

Okumanya ebisingawo nendagililo, kyalila omukutu gwaffe oba tukilila ababudabuda baffe.

Obulabe obwa Unwanted-Kit

Bwojikozesa okujjamu olubuto, Misoprostol aleta obulumi mulubuto nokuvamu omusayi mubukyala. Ebilala nga ememe nokusesema byeyongela oluvanyuma lwokukozesa Mifepristone ne Misoprostol, bikendela oluvanyuma lwobudde. Osobola nokufuna ekidukano, omusujja nekyitengo. [5]

Okuvamu omusaayi kimala enaku 12-14 naye olusi kikoma ku sawa 24. [1]

Unwanted-Kit efanana etya?

Unwanted-Kit njelu.
Akaweke ka Mifepristone (200mg) ka kyenvu ela ka sako.

Ofuna otya obuweke bywa Unwanted-Kit

Okubelawo kwa Unwanted-Kit kusinzila mu kifo kyolimu. Oyinza okwetaga okukuwandikila kutundilo lyedagala,

Osobola okukwatagana nababudabuda baffe ku yimeyilu oba okunyumyamu okukuyamba okukuyunga kumusawo akuli okumpi.

Abawandisi:

olwe kibina kya safe2choose no ku wagila abagezi ba carafem, okusinzila ku 2020 okulagibwa kwa Ipas ne 2012 ne 2014 okulagibwa kwa WHO.

carafem ewa amagezi agesigika kungeri eyekikugu mu kugyamu olubuto nekola yakizala gumba eletela abantu oku ezala abaana abatona nga babawade amabanga.

Ipas yenkola yoka ekozesebwa okwetolola mu bitongole okwetola munsi yona nga bikwatagana ku ngeli yoku gyamu olubuto eyesigika nenkola yakizala gumba.

WHO kitongole ekikola wamu ne United Nations ebivunanyizibwa ku bulamu bwabantu boona munsi yona.

[1] 1mg. (2020). Unwanted Kit Tablet. Kanwar, B. S., & Kanodia, L. Retrieved from: https://www.1mg.com/drugs/unwanted-kit-tablet-267798

[2] Jani, P. S. (2018). Use of MTP kit (Mifepristone and Misoprostol combination pack) for 1st trimester MTP (up to 63 days) at GMERS Dharpur, Patan, Gujarat, India. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology, 2018;7(9): 3615. https://doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20183763

[3] Platais, I., Tsereteli, T., Grebennikova, G., Lotarevich, T., & Winikoff, B. (2016). Prospective study of home use of mifepristone and misoprostol for medical abortion up to 10weeks of pregnancy in Kazakhstan. International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, 2016;134(3): 268–271. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prospective+study+of+home+use+of+mifepristone+and+misoprostol+for+medical+abortion+up+to+10+weeks+of+pregnancy+in+Kazakhstan

[4] Raymond, E. G., Harrison, M. S., & Weaver, M. A. (2019). Efficacy of Misoprostol Alone for First-Trimester Medical Abortion: A Systematic Review – Gynuity Health Projects. Gynuity. Retrieved from: https://gynuity.org/resources/efficacy-of-misoprostol-alone-for-first-trimester-medical-abortion-a-systematic-review

[5] CiplaMed. (2013). MTP Kit (Mifepristone + Misoprostol). Retrieved from: https://www.ciplamed.com/content/mtp-kit