okuffuna okuyambibwa n`okubudabudibwa mu lugendo lwo nga ojjemu olubuto

Abortion Counseling

okusosola , okubola wamu n`obubaka obw`obulimba ku nsonga kifula okuna n`okumanya ekifuffu ku ekizibu enyo.

Ababudabuda aba Safe2choose webali okubudabuda okuva ku balaza/Monday okutuka ku lwokutaano/Friday. Tukolera ku mutendera gwa nsi yona, era ba kansala baffe bali mu mawanga agenjawulo. obudde bwo kuddamu ebibuzo bujja kwawukanamu naye tujja ku kuddamu bulikimu

email counseling icon

Okubudabuda nga bayita ku baluwa ya email

sindika email/ebaluwa ku info@safe2choose.org obudde bwona

Tusindikile ebaluwa ku email


live chat counseling icon

okunyumyamu buterevu ne Kansala

ba kansala baffe webali okunyumyamu nawe ku wikendi/ennaku ze gandalo (Saturday, Sunday). Bwotasanga kansala buterevu ku mutimbagano, gezako omulundi omulala oba sindika email/ebaluwa

tandika emboozi yo buterevu/Live Chat


chatbot counseling icon

Yogera nomubudabuda alela kumutimbagano

omukwanaganya w`emirimu gy`omutimbagano waffe ajja kukwataganya ebibuzo byona nga tetuliko buterevu.

Yogela nomukwanaganya

okubudabuda kwa safe2choose ku yamba ki ddala?

ebibelawo nga omuntu ajjemu olubuto tebiterwa kwogerwako mu bakyala lwansonga nti wakyaliwo okubola wamu noku sosola abo abajjumu embuto newankubade ebitundu 25% embuto zijibwamu munsi yonna. Okukwasaganya ensonga z`okujjamu olubuto mu ngeri etalina kabenje kintu kizibu nyo. ba kansala bajja kuwuliriza emboozi yo bakuwe obubaka nokusomesebwa okusobola okukuyamba mu mbeera jooba olimu era bakuwe enkola zona eziriwo. ba kansala baffe bajja kudamu ebibuuzo byona, bafube okulaba nga togwa mu katyabaga/kabenje era bakuwanirire okuyita mu lugendo lwona.

Okuyunga ku banaffe abali munsi ezenjawulo

Referral on the ground

olusi abakyala bejjamu embuto ewaka ewatali buzibu bwamanyi. Olusi betaga obuyambi okumanya empeke we zitundibwa, oba okuwebwa amagezi no buyambi obwekikuggu okuva eri omusawo omutendeke.

Munsonga bweziti, banyanyi baffe bakola butaweera okufuna abakozi abakugu abakusike munsi yona . Tufayo nyo ku mutindo gwabakozi nga tetunabawa kutandika ku kola naffe. era tulabile ddala nti abakyala betusindika bali mu mikono mituufu eri abantu abakola munkola eyekikugu, abalumililwa, era abafayo ku mutindo gwo buwereza

Tiimu yaffe

Abortion Counseling team

ba kansala ba safe2choose abasawo abakyala abakugu webali okukuyamba munsonga zona. Safe2choose tukola ne ba kansala be bitundu owetolola ensi yona okukakasa nti okubudabuda kwaffe kugasa era kwatagana bulungi n`embeera eri mukitundu ekyo. Era tufudeyo nyo okuvunula mu nimi ezenjawulo. twogera ennimi ezisuuka mu 10, English, French, Arabic, oluswahili, oluheburu, oluwolofu,olupotugo, oluyindi

Tukozesa okumanya, amagezi , okuvumbula okusinga obuppya. twongera okubasomesa okwongera kubukugo era n`okubakuma nga bamanyi buterevu ebigenda mu maaso mu nsonga eno basobola n`okusobola okukola ebisusse ewomulamuzi.

Okubudabuda kwaffe tekusalila musango ela byona byotubulila bisigala nga byakyama ela tubisangula bwoba tokyatwetaga