Ano ang mangyayari kung ako ay buntis pa rin pagkatapos na gamitin ang mga pampalaglag na tabletas?

Kung ang mga pampalaglag na tabletas ay hindi nawakasan ang iyong pagbubuntis, maaaring subukan mo ulit o gawin ang surgical na pagpapalaglag kung ang pamamaraan na ito ay makukuha sa lugar kung saan ka nakatira. Para gamitin ang mga pampalaglag na tabletas ulit inirerekomenda na maghintay ng 72 oras mula sa huling oras na iyong ginamit ang mga tabletas.

Makipag-ugnayan sa amin kung ikaw ay may mga katanungan kung paano gamitin ang mga pampalaglag na tabletas.

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.