COVID-19: Mahahalagang Kagamitan sa Pagpapalaglag

COVID-19: Mahahalagang Kagamitan sa Pagpapalaglag

Mula sa grupo ng tagapayo ng safe2choose.

Kasunod ng paglaganap ng Coronavirus (COVID-19), ang mga tagapaghatid ng mga serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan at reproduktibo sa buong mundo ay lumalaban upang mapanatili ang pagpapalaglag bilang mahalagang serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan at nagsisigurado na ang pagkuha ng mga serbisyo at impormasyon sa pagpapalaglag ay hindi nakokompromiso.

Sa safe2choose, patuloy kaming nagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa ligtas na pagpapalaglag sa pamamagitan ng email at live chat sa iba’t ibang mga wika kabilang ang Ingles, Espanyol, Portuges, Pranses, Hindi, Punjabi, Kiswahili, Hebrew, Arabic, Wolof. Sa panahon ng pandaigdigang pandemyang ito, nananatiling priyoridad sa amin ang pagbibigay ng mga paraan upang maisagawa nang ligtas ang mga pagpapalaglag ng kababaihan at mga batang babae sa buong mundo.

Karamihan sa kababaihan at mga batang babae ay kasalukuyang nahaharap sa mga sitwasyon kung saan ang pagpapalaglag ay hindi tinatanggap na serbisyo sa pang-emerhensiyang pangangalaga sa kalusugan, habang ang iba ay nahaharap sa limitadong akses sa mga doktor at mga botika dahil sa mga lockdown. Sa pagkakaroon ng listahan ng Mahahalagang Kagamitan sa Pagpapalaglag, kami ay naglalayon na suportahan kayo sa kabila ng mga pagsubok na krisis dala ng COVID-19 at magbigay-daan upang maging handa kayo sa kinakailangang impormasyon.

Binibigyan kayo ng Mahahalagang Kagamitan sa Pagpapalaglag ng listahan ng mahalagang mga bagay na tipunin bago simulan ang inyong pagpapalaglag gamit ang mga tableta na ginagawa sa bahay o sa ibang lugar na sa pakiramdam ninyo ay ligtas kayo upang maging handa kayo at pagtuonang-pansin ang pangangalaga sa iyong sarili sa panahon ng pamamaraan.

COVID-19: Mahahalagang Kagamitan sa Pagpapalaglag

Ano ang Mahahalagang Kagamitan sa Pagpapalaglag?

Ang Mahahalagang Kagamitan sa Pagpapalaglag ay naglilista ng pangunahing mga produkto na kailangan para sa ligtas at mabisang proseso ng medikal na pagpapalaglag kapag limitado ang ating akses sa mga botika kapag may mga lock-down.

Mayroong dalawang pamamaraan upang magkaroon ng ligtas na pagpapalaglag gamit ang mga tableta sa loob ng unang 11 linggo ng pagbubuntis, at ang pamamaraan na napili ay depende sa pagkakaroon ng mga tableta sa inyong lugar.

Pamamaraan 1: 1 tableta ng Mifepristone + 8 tableta ng Misoprostol o Pamamaraan 2: 12 tableta ng Misoprostol

Kailangan mo ring magtago ng mga sumusunod:

  • 2 istrip ng pampatanggal ng sakit
  • 2 pakete ng mga sanitary pad
  • 1 pregnancy test
  • 1 termometro
  • 1 istrip ng gamot sa pagduduwal
  • Mga piniling kontraseptibo

Ang Inyong Mahahalagang Kagamitan sa Pagpapalaglag

Mas mainam na makakuha kayo ng maraming mga aytem mula sa listahan ng Mahahalagang Kagamitan sa Pagpapalaglag bago ninyo simulan ang pagpapalaglag, ngunit puwede kayong makipag-ugnayan palagi sa aming mga tagapay upang maunawaan ninyo ang lahat ng mga pagpipilian. Kapag mayroon kayong mga katanungan, kung maaari ay huwag mahiyang makipag-ugnayan sa amin sa live chat na pagpipilian sa among website o mag-email sa info@safe2choose.org. Puwede rin ninyo kaming mahanap sa aming Facebook, Twitter, at Instagram at ikokonekta namin kayo sa aming mga tagapayo.

Ang aming babaeng mga tagapayo ay magbibigay sa inyo nang may paggalang, kumpidensyal at may simpatiyang suporta at bagong impormasyon sa agham tungkol sa medikal na pagpapalaglag. Makipag-usap sa amin, narito kami upang suportahan kayo.