Kung kokontakin kita sa pamamagitan ng live chat o email sino ang sasagot sa akin?

Ang aming komunikasyon ay inaasikaso ng aming counseling team na puro mga babae na sinanay para sumuporta at igalang ang desisyon ng mga kababaihan at mga taong hindi umaayon sa kasarian kapag hindi ginusto ang pagbubuntis. Sila ay tumanggap ng karagdagang pagsasanay tungkol sa medikal na pagpapalaglag, at sila rin ay sinasanay ulit para tiyakin na nasa kanila ang pinakabagong impormasyon para gabayan ka. Kung ikaw ay nangangailangan ng mas espesyalisadong payo para sa alinmang kadahilanan, ang aming mga tagapayo ay maaaring kumunsulta sa aming medikal na team para sumuporta sa iyo sa pinakamainam na paraan hangga’t maaari.

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.