Ang safe2choose ay nagpapalawak ng mga serbisyo upang maisama ang impormasyon at pagpapayo sa pagpapalaglag sa klinkika, partikular sa Manual Vacuum Aspiration (MVA) at Electric Vacuum Aspiration (EVA).

Ang safe2choose ay nagpapalawak ng mga serbisyo upang maisama ang impormasyon at pagpapayo sa pagpapalaglag sa klinkika, partikular sa Manual Vacuum Aspiration (MVA) at Electric Vacuum Aspiration (EVA)

Ang safe2choose ay tungkol sa ligtas na mga pagpipilian, ngunit ito rin ay tungkol sa pinaka naaangkop na ligtas na pamamaraan na naaayon sa bawat pangangailangan at kagustuhan ng bawat babae. Nangangahulugan ito ng pagbibigay ng isang malawak na hanay ng mga ligtas na pagpipilian para sa kanilang mga pagpapalaglag. Ang ilan marahil ay pipiliin na gumamit ng mga medikal na tabletas sa pagpapalaglag sa mismong sariling tahanan, habang ang iba ay mas gusto ang pagpupulong sa isang mapagkakatiwalaang tagabigay nang personal para sa isang mas maikling pamamaraan. Nasa mga kababaihan ang pagpapasya kung ano ang kanilang gusto at susuportahan ng safe2choose ang kanilang pinili.
Ang pagpapakilala at pagbibigay impormasyon tungkol sa mga pamamaraan ng manual vacuum aspiration (MVA) at electric vacuum aspiration (EVA) sa aming website ay nangagahulugan din ng paglikha ng mga bagong protokol sa pagpapayo upang mas mahusay na gabayan ang mga kababaihan na nangangailangan nito. Sa kaso ng pagpapalaglag gamit ang vacuum aspiration, inihahanda ng aming mga tagapayo na bigyan ang mga kababaihan ng mga klinikal na hakbang sa MVA at EVA sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pre-screening, pagpapaliwanag ng mga hakbang ng pamamaraan, pag-refer sa kanila sa mga pinagkakatiwalaang tagapagbigay ng serbisyo na kanilang lugar, at pagsagot sa anumang mga katanungan na maaaring mayroon sila pagkatapos ng pamamaraan. Bilang karagdagan, ang safe2choose ay palaging nananatili na nakikipag-usap sa network ng pandaigdigang tagapagbigay ng serbisyo sa pagpapalaglag upang matiyak ang isang mataas na kalidad ng pangangalaga at serbisyo.
”Sinusubukan naming magbigay ng mga isinapersonal na solusyon at mapagkukunan para sa lahat ng aming mga gumagamit at ang pagpapakilala ng impormasyong hangarin ng vacuum ay kritikal tungo sa pagdaragdag ng ligtas na impormasyon sa pagpapalaglag at mga referral para sa lahat ng kababaihan, saanman ”, sabi ni Pauline, Manager ng safe2choose.
“Ang aming mga tagapayo ay sumailalim sa partikular na pagsasanay sa manual at elecrical vacuum aspiration na mga pagpapalaglag at lubusang handa upang payuhan ang mga kababaihan nang naaayon,” sabi niya.
Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa parehong MVA at EVA, bisitahin ang aming website ngayon sa https://safe2choose.org/tl/safe-abortion/inclinic-abortion/manual-vacuum-aspiration-mva-procedure. Upang kausapin ang isa sa aming sinanay at babaeng mga tagapayo bumisita sa safe2choose.org upang simulan ang live chat session o mag-email sa kanila sa info@safe2choose.org.
Simula pa sa pagkakalikha nito, nakakatanggap na ang safe2choose ng halos walong milyong mga pagbisita sa website sa pamamagitan ng pagkakaloob ng ligtas na pagpapalaglag, pagkakaloob ng impormasyon, pagpapayo at mga pagbibigay-sangguni. Taglay ang pangunahing pagtutok sa mga tabletas sa pagpapalaglag, napagtanto ng safe2choose ang pangangailangan sa karagdagang impormasyon sa vacuum aspiration at mga pamamaraan ng surhikal na pagpapalaglag na tinitiyak na ang mga kababaihan na hindi angkop para sa pagpapalaglag gamit ang mga tabletas ay magkakaroon ng akses sa impormasyon sa isa pang ligtas na pagpipilian.. Marami pa ring mga tagapagbigay ang patuloy na nag-aalok ng lumang mga pamamaraan katulad ng Dilation and Curettage (D&C). Sa pagdagdag ng komprehensibo at mapagkakatiwalaang impormasyon sa MVA at EVA, umaasa ang safe2choose na lumikha ng kaalaman sa lahat ng mga kababaihan tungkol sa mga pagpipiliang ito, na tinitiyak na mas may alam sila sa pagtatalakay nito kasama ang kanilang tagapagbigay at babayaran sila upang lumipat sa ganitong mga mas ligtas na mga pamamaraan.

Ang manual vacuum aspiration (MVA) at electric vacuum aspiration (EVA) ang dalawa sa pinakaligtas na mga pamamaraan para sa una at maagang mga pagpapalaglag kapag ikalawang trimestre. Taglay ang 99% na efficacy rate, ang 10-minutong pamamaraan ay nagdudulot ng maraming pakinabang. Kahit mayroong maraming kaibahan sa pagitan ng pagpapalaglag gamit ang mga tabletas at pagpapalaglag sa pamamagitan ng vacuum aspiration katulad ng badyet, paglalaan ng panahon, batas, medikal na mga kalagayan, at edad ng pagbubuntis, iyan ay higit na nakatuon sa personal na pagpapasya ng isang babae. Makikita ng mga kababaihan ang tala ng mga pagkakaiba sa aming website upang mas maihahambing ang bawat pamamaraan. Ang karagdagang mga pahina ng impormasyon ay naglalakip ng mga uri ng surhikal na pagpapalaglag at isang gabay sa ligtas na pagpapalaglag gamit ang manual na vacuum aspiration. Ang bahagi para sa Karaniwang Mga Tanong tungkol sa mga pamamaraan ng vacuum aspiration ay gagawin sa susunod.
Ang mga serbisyo sa pagpapayo para sa MVA at EVA ay nasa iba’t ibang mga wika kalakip ang Hindi, Kiswahili, Pranses, Portuges, Espanyol, Wolof, at Ingles. Maaari ring makipag-chat sa isang tagapayo sa pamamagitan ng live chat na bahagi ng website o magpadala ng email sa pamamagitan ng info@safe2choose.org at makatatanggap sila ng agarang sagot sa kanilang katanungan.Tinatanggap din ng safe2choose ang kanilang mga user na bumisita sa kanilang Facebook, Instagram, Twitter, at TikTok pages upang mas malaman nang mabuti ang kanilang trabaho.

Tungkol sa safe2choose

Ang safe2choose ay isang online na pagpapayo at impormasyonal na platform na sumusuporta sa mga kababaihan na nagnanais na magpalaglag, at kung kinakailangan, sinasangguni sa kanila ang pinagkakatiwalaan, dalubhasa at pro-choice na mga tagapangalaga ng kalusugan.


Mga Pinagkunan

[1] World Health Organization (WHO). Ligtas na pagpapalaglag: gabay na teknikal at patakaran para sa mga sistemang pangkalusugan, ikalawang edisyon. 2012. Kinuha mula https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70914/9789241548434_eng.pdf;jsessionid=F77B761669FC579124C1E9CA2CC3CFDB?sequence=1
[2] Ipas. Klinikal na mga Pagbabago sa Reproductive Health 2019. Kinuha mula sa: https://ipas.azureedge.net/files/CURHE19-april-ClinicalUpdatesInReproductiveHealth.pdf