Ako ay higit na sa 20 linggong buntis. Maaari ko bang gamitin ang mga tabletas para sa pagpapalaglag?

Kung ikaw ay higit pa sa 20 linggong buntis na may hindi ginustong pagbubuntis, hindi inirerekomenda na ikaw ay gumamit ng mga pampalaglag na tabletas sa bahay, dahil mayroon lamang limitado na medikal na ebidensya batay sa kaligtasan nito at ito ay maaaring maging mapanganib. Kung kailangan mo ng pagpapayo o tulong tungkol sa iyong mga opsyon sa pagbubuntis sa oras na ito, pinakamainam na kontakin mo ang isa sa aming mga tagapayo.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.