Ano ang mangyayari kung ako ay gumamit ng mga pampalaglag na tabletas at ako ay hindi buntis?

Hindi inirerekomenda na gumamit ng mga pampalaglag na tabletas kung ikaw ay hindi buntis, ngunit kung ito ay nangyari maaari kang makaranas ng pamumulikat at pansamantalang mga di-kanais-nais na epekto. Pinapayo na magsagawa muna ng pregnancy test bago gamitin ang mga tabletas, dahil kung hindi ay mahirap na malaman kung ikaw ay hindi buntis, o ang mga tabletas ay talagang hindi gumana.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.

We are staying available to support you with your abortion during COVID-19.

We are closely monitoring the situation of coronavirus globally and will keep updating our information and services.

We advise our readers to:

  1. Read our latest blog post on abortion and COVID-19
  2. Follow WHO safety guidelines on COVID-19
  3. Contact our counselors