Bago Inumin ang Pampalaglag na Tabletas Mga Kadalasang Tinatanong na mga Katanungan

Paano ko malalaman ang tungkol sa mga batas ng pagpapalaglag sa bawat bansa?


Mayroon akong kakilala na nangangailangan ng pagpapalaglag, paano ako makakatulong?


Magdudulot ba ang mga pampalaglag na tabletas ng mga depekto sa pagsilang ng aking sanggol sa hinaharap?


Magiging mas mahirap ba para sa akin na magbuntis sa hinaharap kung iinum ng mga pampalaglag na tabletas?


Ano ang mangyayari kung ako ay gumamit ng mga pampalaglag na tabletas at ako ay hindi buntis?


Paano kung nalaman ko na ang pinagbubuntis ko ay kambal? Maaari pa rin bang magpalaglag gamit ang mga tabletas?


Maaari bang magpasuso habang gumagamit ng pampalaglag na tabletas?


Ako ay nadayagnos na nakunan. Maaari ko bang gamitin ang mga pampalaglag na tabletas?


Ako ay higit na sa 20 linggong buntis. Maaari ko bang gamitin ang mga tabletas para sa pagpapalaglag?


Batay sa aking regla ako ay hindi pa aabot ng 6 na linggong buntis. Kailangan ba akong maghintay para gumamit ng mga pampalaglag na tabletas?


Maaari ko bang inumin ang mga pampalaglag na tabletas kung ako ay nadayagnos na may isang STD o impeksyon sa reproductive tract?


Maaari bang magpalaglag gamit ang mga tabletas kung ako ay na-ceasarean noon?


Ako ay nadayagnos na may ektopik na pagbubuntis, maaari ko bang gamitin ang mga pampalaglag na tabletas?


Mayroon akong nakakabit ng IUD, maaari ko bang inumin ang mga pampalaglag na tabletas?


Mayroon akong anemia, maaari ko bang inumin ang mga pampalaglag na tabletas?


Ako ay HIV positive, maaari ko bang inumin ang mga pampalaglag na tabletas?


Ako ay may Rh negative na uri ng dugo. Mayroon bang problema rito?


Mayroon bang restriksyon sa timbang para sa mga pampalaglag na tabletas?


Mayroon bang limitasyon sa edad para sa mga pampalaglag na tabletas?


Ano ang mga epekto sa pag-inum ng mga pampalaglag na tabletas?